สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
3
0.87
0.00
0.83
95.33
0.04
0.83
95.33
100.00
-4.67
รวม
3
0.87
0.00
0.83
95.33
0.04
0.83
95.33
100.00
-4.67