สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเย

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
7
1.72
0.04
0.48
28.02
1.24
0.52
30.38
81.76
-51.38
รวม
7
1.72
0.04
0.48
28.02
1.24
0.52
30.38
81.74
-51.36