สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
26
11.66
0.00
7.67
65.73
4.00
7.67
65.73
81.76
-16.03
3
0.42
0.00
0.42
99.66
0.00
0.42
99.66
81.65
18.01
รวม
29
12.09
0.00
8.09
66.92
4.00
8.09
66.92
81.74
-14.82