บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
8
3.50
0.00
3.05
87.18
0.45
3.05
87.18
100.00
-12.82
รวม
8
3.50
0.00
3.05
87.18
0.45
3.05
87.18
100.00
-12.82