สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
7
1.38
0.03
1.16
84.00
0.22
1.19
86.04
100.00
-13.96
1
1.30
0.00
1.30
100.00
0.00
1.30
100.00
81.74
18.26
รวม
8
2.68
0.03
2.46
91.74
0.22
2.49
92.80
100.00
-7.20