สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
16
6.71
0.90
4.21
62.71
2.50
5.11
76.19
100.00
-23.81
65
30.85
8.24
22.51
72.96
8.34
30.75
99.67
81.74
17.93
รวม
81
37.56
9.14
26.71
71.13
10.84
35.86
95.47
100.00
-4.53