สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
27
9.43
0.02
5.79
61.38
3.64
5.81
61.60
81.76
-20.16
3
2.15
1.82
0.00
0.00
2.15
1.82
84.49
81.65
2.84
รวม
30
11.58
1.84
5.79
49.98
5.79
7.63
65.85
81.74
-15.89