สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
13
7.40
0.00
7.06
95.44
0.34
7.06
95.44
100.00
-4.56
6
0.59
0.00
0.59
100.00
0.00
0.59
100.00
81.74
18.26
รวม
19
7.99
0.00
7.66
95.78
0.34
7.66
95.78
100.00
-4.22