สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
9
3.37
0.00
1.96
58.04
1.41
1.96
58.04
100.00
-41.96
5
0.39
0.00
0.39
100.00
0.00
0.39
100.00
81.74
18.26
รวม
14
3.76
0.00
2.35
62.41
1.41
2.35
62.41
100.00
-37.59