ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
12
2.46
0.00
1.74
70.64
0.72
1.74
70.64
100.00
-29.36
รวม
12
2.46
0.00
1.74
70.64
0.72
1.74
70.64
100.00
-29.36