สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
3.72
0.27
2.45
65.87
1.27
2.72
73.02
100.00
-26.98
รวม
4
3.72
0.27
2.45
65.87
1.27
2.72
73.02
100.00
-26.98