แขวงทางหลวงพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
5
4.85
0.00
3.10
63.95
1.75
3.10
63.95
81.76
-17.81
41
363.11
245.76
92.18
25.39
270.93
337.94
93.07
81.65
11.42
รวม
46
367.96
245.76
95.28
25.90
272.68
341.04
92.68
81.74
10.94