แขวงทางหลวงชนบทพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
1
0.44
0.02
0.33
73.63
0.12
0.35
79.08
100.00
-20.92
40
215.90
139.53
65.26
30.23
150.64
204.79
94.86
81.74
13.12
รวม
41
216.34
139.56
65.58
30.31
150.76
205.14
94.82
100.00
-5.18