สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
1
0.05
0.00
0.02
54.04
0.02
0.02
54.04
100.00
-45.96
รวม
1
0.05
0.00
0.02
54.04
0.02
0.02
54.04
100.00
-45.96