สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
9
3.89
0.01
2.71
69.57
1.18
2.72
69.96
100.00
-30.04
รวม
9
3.89
0.01
2.71
69.57
1.18
2.72
69.96
100.00
-30.04