สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
5
1.22
0.02
0.84
68.61
0.38
0.85
69.88
100.00
-30.12
5
0.10
0.00
0.10
100.00
0.00
0.10
100.00
81.74
18.26
รวม
10
1.32
0.02
0.93
70.89
0.38
0.95
72.07
100.00
-27.93