สำนักงานพาณิชย์จ.พะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
13
3.55
0.00
2.55
71.83
1.00
2.55
71.83
100.00
-28.17
รวม
13
3.55
0.00
2.55
71.83
1.00
2.55
71.83
100.00
-28.17