สำนักงานจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
13
4.82
0.14
3.06
63.53
1.76
3.20
66.47
100.00
-33.53
1
2.69
2.69
0.00
0.00
2.69
2.69
100.00
81.74
18.26
รวม
14
7.51
2.83
3.06
40.76
4.45
5.89
78.49
100.00
-21.51