ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
25
212.42
0.00
143.51
67.56
68.91
143.51
67.56
100.00
-32.44
18
14.11
8.03
5.85
41.46
8.26
13.88
98.36
81.74
16.62
รวม
43
226.53
8.03
149.36
65.93
77.17
157.39
69.48
100.00
-30.52