สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
14
6.78
0.27
5.30
78.22
1.48
5.57
82.20
81.76
0.44
15
2.51
2.16
0.24
9.58
2.27
2.40
95.72
81.65
14.07
รวม
29
9.29
2.43
5.54
59.69
3.74
7.97
85.85
81.74
4.11