สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
4.63
0.02
2.98
64.38
1.65
3.01
64.90
100.00
-35.10
12
8.30
6.62
1.46
17.56
6.84
8.07
97.32
81.74
15.58
รวม
16
12.93
6.64
4.44
34.33
8.49
11.08
85.70
100.00
-14.30