สำนักงานฯจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
3
0.69
0.01
0.45
65.64
0.24
0.46
66.99
100.00
-33.01
รวม
3
0.69
0.01
0.45
65.64
0.24
0.46
66.99
100.00
-33.01