สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
7
4.06
0.00
2.22
54.57
1.85
2.22
54.57
100.00
-45.43
2
0.47
0.30
0.12
24.61
0.36
0.41
87.40
81.74
5.66
รวม
9
4.54
0.30
2.33
51.45
2.20
2.63
58.00
100.00
-42.00