สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
3.45
0.00
1.58
45.72
1.87
1.58
45.72
81.76
-36.04
156
410.93
0.00
50.75
12.35
360.18
50.75
12.35
81.65
-69.30
รวม
160
414.38
0.00
52.33
12.63
362.05
52.33
12.63
81.74
-69.11