สนง.คป.จ.พะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
16
4.77
0.25
4.18
87.76
0.58
4.44
93.05
100.00
-6.95
3
0.13
0.00
0.13
100.00
0.00
0.13
100.00
81.74
18.26
รวม
19
4.89
0.25
4.31
88.08
0.58
4.56
93.23
100.00
-6.77