สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
8
3.95
0.00
2.71
68.68
1.24
2.71
68.68
100.00
-31.32
5
0.06
0.00
0.06
100.00
0.00
0.06
100.00
81.74
18.26
รวม
13
4.01
0.00
2.77
69.12
1.24
2.77
69.12
100.00
-30.88