เรือนจำจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
12
14.21
0.10
13.36
93.99
0.85
13.46
94.69
100.00
-5.31
33
7.29
5.02
2.16
29.63
5.13
7.18
98.41
81.74
16.67
รวม
45
21.51
5.11
15.52
72.17
5.99
20.64
95.95
100.00
-4.05