สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
11
1.73
0.00
1.21
70.29
0.51
1.22
70.52
100.00
-29.48
รวม
11
1.73
0.00
1.21
70.29
0.51
1.22
70.52
100.00
-29.48