สำนักงานจัดหางานพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
8
2.33
0.00
1.46
62.50
0.88
1.46
62.50
100.00
-37.50
รวม
8
2.33
0.00
1.46
62.50
0.88
1.46
62.50
100.00
-37.50