สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
2
0.82
0.00
0.54
65.26
0.28
0.54
65.26
100.00
-34.74
รวม
2
0.82
0.00
0.54
65.26
0.28
0.54
65.26
100.00
-34.74