สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
17
35.16
0.84
30.41
86.49
4.75
31.25
88.88
100.00
-11.12
5
1.75
0.46
1.29
73.44
0.47
1.75
99.95
81.74
18.21
รวม
22
36.91
1.30
31.69
85.87
5.22
33.00
89.40
100.00
-10.60