สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
25
3.68
0.04
2.55
69.43
1.12
2.59
70.48
100.00
-29.52
1
0.01
0.00
0.01
99.20
0.00
0.01
99.20
81.74
17.46
รวม
26
3.69
0.04
2.56
69.51
1.12
2.60
70.56
100.00
-29.44