สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเ

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
23
85.74
0.00
74.92
87.38
10.82
74.92
87.38
100.00
-12.62
152
21.69
0.50
19.84
91.49
1.85
20.34
93.79
81.74
12.05
รวม
175
107.43
0.50
94.76
88.21
12.67
95.26
88.67
100.00
-11.33