โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
7
16.32
0.00
16.26
99.64
0.06
16.26
99.64
100.00
-0.36
รวม
7
16.32
0.00
16.26
99.64
0.06
16.26
99.64
100.00
-0.36