โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
10
13.06
0.00
13.02
99.71
0.04
13.02
99.71
100.00
-0.29
2
17.51
9.15
7.77
44.36
9.74
16.92
96.62
81.74
14.88
รวม
12
30.57
9.15
20.79
68.00
9.78
29.94
97.94
100.00
-2.06