วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
17
8.45
0.00
6.97
82.50
1.48
6.97
82.50
81.76
0.74
1
1.36
0.00
1.21
88.93
0.15
1.21
88.93
81.65
7.28
รวม
18
9.80
0.00
8.17
83.39
1.63
8.17
83.39
81.74
1.65