วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
18
8.11
0.00
5.35
65.93
2.76
5.35
65.93
81.76
-15.83
1
1.08
0.92
0.00
0.00
1.08
0.92
85.33
81.65
3.68
รวม
19
9.19
0.92
5.35
58.21
3.84
6.27
68.21
81.74
-13.53