วิทยาลัยการเทคนิคเชียงคำ

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
15
4.94
0.00
3.94
79.78
1.00
3.94
79.78
81.76
-1.98
2
14.81
12.10
1.25
8.46
13.55
13.36
90.20
81.65
8.55
รวม
17
19.74
12.10
5.19
26.29
14.55
17.30
87.60
81.74
5.86