วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
15
4.28
0.00
3.09
72.16
1.19
3.09
72.16
100.00
-27.84
1
2.80
2.16
0.00
0.00
2.80
2.16
77.14
81.74
-4.60
รวม
16
7.08
2.16
3.09
43.63
3.99
5.25
74.13
100.00
-25.87