สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
4.62
0.00
3.72
80.48
0.90
3.72
80.48
81.76
-1.28
1
0.83
0.83
0.00
0.00
0.83
0.83
99.96
81.65
18.31
รวม
5
5.46
0.83
3.72
68.18
1.74
4.56
83.46
81.74
1.72