สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
19
21.45
0.10
24.12
112.41
-2.66
24.21
112.86
100.00
12.86
15
3.35
0.01
3.18
94.87
0.17
3.18
95.08
81.74
13.34
รวม
34
24.80
0.10
27.29
110.04
-2.49
27.40
110.46
100.00
10.46