โรงพยาบาลพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
7
17.69
0.00
21.78
123.11
-4.09
21.78
123.11
100.00
23.11
3
0.90
0.00
0.90
100.00
0.00
0.90
100.00
81.74
18.26
รวม
10
18.59
0.00
22.68
121.99
-4.09
22.68
121.99
100.00
21.99