โรงพยาบาลเชียงคำ

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
5
6.47
0.00
10.46
161.64
-3.99
10.46
161.64
100.00
61.64
1
1.39
0.00
1.39
100.00
0.00
1.39
100.00
81.74
18.26
รวม
6
7.86
0.00
11.85
150.74
-3.99
11.85
150.74
100.00
50.74