สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
12
2.46
0.50
1.17
47.56
1.29
1.67
68.03
100.00
-31.97
รวม
12
2.46
0.50
1.17
47.56
1.29
1.67
68.03
100.00
-31.97