มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
157
982.40
0.00
982.40
100.00
0.00
982.40
100.00
100.00
0.00
รวม
157
982.40
0.00
982.40
100.00
0.00
982.40
100.00
100.00
0.00