กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
12
25.95
0.14
22.48
86.64
3.47
22.62
87.17
100.00
-12.83
6
17.12
11.28
5.84
34.13
11.28
17.12
100.00
81.74
18.26
รวม
18
43.07
11.42
28.32
65.76
14.75
39.74
92.27
100.00
-7.73