เทศบาลเมืองพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
16
161.21
0.00
150.61
93.43
10.60
150.61
93.43
100.00
-6.57
6
8.03
5.64
1.74
21.71
6.29
7.38
91.91
81.74
10.17
รวม
22
169.24
5.64
152.35
90.02
16.89
157.99
93.35
100.00
-6.65