อบจ.พะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
50.52
0.00
50.52
100.00
0.00
50.52
100.00
100.00
0.00
4
34.23
0.00
0.00
0.00
34.23
0.00
0.00
81.74
-81.74
รวม
8
84.75
0.00
50.52
59.61
34.23
50.52
59.61
100.00
-40.39