สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

พะเยา

นำเข้าข้อมูล
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 2565-01-25 "เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน (รายงาน F20C)"

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO) (A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย :ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
งบประจำ
862
1,645.52
8.97
1,370.30
83.28
275.21
1,379.27
83.82
งบลงทุน
786
1,504.61
225.38
99.03
6.58
1,405.58
324.40
21.56
รวม
1648
3,150.12
234.35
1,469.33
46.64
1,680.79
1,703.68
54.08